Objednat předplatné
48 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014
178/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 16.08.2018
315/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.12.2019
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.06.1962
98/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 16.04.1984
55/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 18.03.2017
123/1980 Sb. Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
508/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou 01.11.1990
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání 18.04.1960
63/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 12.02.1990
3/1978 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 06.01.1978
57/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2017
631/1992 Sb. Dohoda o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo 29.09.1992
473/1990 Sb. Smlouva o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 27.10.1990
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014
77/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony 01.05.2015
40/1981 Sb. Smlouva o právní pomoci, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 21.02.1981
97/1960 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.05.1960
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
17/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou 23.11.1983
553/1992 Sb. Úmluva o předávání odsouzených osob 01.07.1985
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
3/1996 Sb. Smlouva o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních a o usnadnění jejího uplatnění mezi Českou republikou a Rakouskou republikou 01.01.1996
275/1990 Sb. Dohoda o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky 01.06.1990
277/1998 Sb. Dohoda o předávání a zpětném přebírání osob mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky 07.11.1998
551/1992 Sb. Evropská úmluva o předávání trestního řízení 30.03.1978
126/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohto konania československými občanmi 25.09.1980
57/1954 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou 16.12.1954
32/1955 Sb. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia 12.01.1951
552/1992 Sb. Evropská úmluva o potlačování terorismu 04.08.1978
43/1963 Sb. Vyhláška o výměně nót o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky 01.03.1963
2/1996 Sb. Smlouva o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání a o usnadnění jejího uplatnění mezi Českou republikou a Rakouskou republikou 01.01.1996
93/1989 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou 16.06.1989
102/1984 Sb. Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 04.12.1969
31/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 20.04.1959
80/1981 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 11.07.1981
147/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 27.04.1990
106/1978 Sb. Smlouva o poskytování právní pomoci a o právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 22.03.1978
116/1976 Sb. Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu 18.07.1976
34/1976 Sb. Dohoda o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou 03.02.1976
53/1974 Sb. Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti 11.11.1970
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 26.01.1973
113/1992 Sb. Smlouva o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou 01.03.1992
76/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 13.02.1990
96/1974 Sb. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 14.10.1971