Objednat předplatné
1662 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
367/2020 Sb. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 25.09.2020
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
95/1983 Sb. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 04.06.1983
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
45/1999 Sb. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin 24.01.1965
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
333/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady 09.03.1992
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
240/1996 Sb. Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.06.1962
27/1958 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou 01.08.1957
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
108/1976 Sb. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 05.01.1976
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
98/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 16.04.1984
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání 18.04.1960
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
18/1984 Sb. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 17.11.1983
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
508/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou 01.11.1990
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1997
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946