Objednat předplatné
1661 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
217/1998 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky 08.01.1998
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
95/1983 Sb. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 04.06.1983
446/2008 Sb. Nález ÚS ČR o posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 23.12.2008
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
47/1997 Sb. Dohoda o hraničních přechodech na společných státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 28.02.1997
11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
144/1993 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 04.06.1993
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1997
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
61/1983 Sb. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) 13.04.1983
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
102/1984 Sb. Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 04.12.1969
98/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 16.04.1984
52/1956 Sb. Přístup k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
240/1996 Sb. Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
168/1991 Sb. Vázanost České a Slovenské Federativni Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter 07.12.1978
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 10.11.2009
45/1999 Sb. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin 24.01.1965
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 06.04.2016
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.06.1962
18/1984 Sb. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 17.11.1983
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
13/1965 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie 01.02.1965
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964