Objednat předplatné
1661 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
95/1983 Sb. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 04.06.1983
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
144/1993 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 04.06.1993
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
45/1999 Sb. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin 24.01.1965
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 06.04.2016
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
83/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 13.09.1974
118/1996 Sb. Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 01.11.1985
98/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 16.04.1984
64/1975 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 29.12.1970
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
553/1992 Sb. Úmluva o předávání odsouzených osob 01.07.1985
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
108/1976 Sb. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 05.01.1976
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání 18.04.1960
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
93/2018 Sb. Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu 20.06.2018
61/1983 Sb. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) 13.04.1983
26/2019 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 01.04.2019
240/1996 Sb. Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948