Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1662 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
187/1996 Sb. Smlouva o malém pohraničním styku mezi Českou republikou a Polskou republikou 19.02.1996
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
95/1983 Sb. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 04.06.1983
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
61/1983 Sb. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) 13.04.1983
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
45/1999 Sb. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin 24.01.1965
367/2020 Sb. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 25.09.2020
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
76/1962 Sb. Smlouva o Antarktidě 14.06.1962
11/1946 Sb. Otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.02.1946
28/1981 Sb. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a model 27.04.1971
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
240/1996 Sb. Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
32/1994 Sb. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými 23.12.1993
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.06.1962
98/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 16.04.1984
108/1976 Sb. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 05.01.1976
6/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem 10.12.1988
292/1999 Sb. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám 06.11.1996
9/1963 Sb. Smlouva o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních se Závěrečným protokolem mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 30.12.1962
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
208/1993 Sb. Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků 22.04.1954
144/1993 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 04.06.1993
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964