Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
991 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
419/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, o možnosti cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 16.10.2020
99/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 241 o výjimce ze zákazu prodeje ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění republiky, resp. s pracovním povolením 16.03.2020
187/1996 Sb. Smlouva o malém pohraničním styku mezi Českou republikou a Polskou republikou 19.02.1996
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.07.2019
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
76/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR a o výjimkách z tohoto zákazu 13.03.2020
226/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu 11.05.2020
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
396/2006 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 09.08.2006
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
193/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 443 o cizineckém režimu 27.04.2020
222/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu 01.05.2020
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ... 12.03.2020
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.08.2017
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
76/1962 Sb. Smlouva o Antarktidě 14.06.1962
11/1946 Sb. Otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.02.1946
434/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
142/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky 31.03.2020
220/2019 Sb. Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu 01.09.2019
125/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.01.2003
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
187/2017 Sb. Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 01.07.2017
240/1996 Sb. Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
42/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
328/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců 18.12.2015
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
292/1999 Sb. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám 06.11.1996
208/1993 Sb. Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků 22.04.1954