Objednat předplatné
201 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2012
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 01.01.1993
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
63/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 12.02.1990
361/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů 15.06.2004
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
64/1975 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 29.12.1970
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 01.05.2004
411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
192/1964 Sb. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
420/1992 Sb. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 14.10.1966
28/1981 Sb. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a model 27.04.1971
67/1967 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 15.12.1966
80/1981 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 11.07.1981
158/1969 Sb. Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.01.1970
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
33/1959 Sb. Úmluva o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
72/1985 Sb. Úmluva o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 21.02.1986
18/1980 Sb. Sukcese šesti zemí do Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a do Dodatkové úmluvy o civilním řízením soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 21.02.1980
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
24/2018 Sb. Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce 01.03.2018
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
506/1990 Sb. Úmluva o nucené nebo povinné práci 30.10.1958
65/1975 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 29.12.1970