Objednat předplatné
204 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání 21.03.2020
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
45/2020 Sb. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 12.03.2020
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2012
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
506/1990 Sb. Úmluva o nucené nebo povinné práci 30.10.1958
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 01.01.1993
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
85/1947 Sb. Dohoda o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království mezi vládou československou a vládou Spojeného království 01.11.1945
26/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
18/1980 Sb. Sukcese šesti zemí do Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a do Dodatkové úmluvy o civilním řízením soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 21.02.1980
121/2007 Sb. Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii 24.05.2007
411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
71/1948 Sb. Dohoda o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek mezi republikou Československou a Novým Zélandem 25.11.1947
420/1992 Sb. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 14.10.1966
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
41/1948 Sb. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého 01.06.1948
99/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 01.01.1988
14/1974 Sb. Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem 29.12.1970
67/1967 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 15.12.1966
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
216/2013 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 24.07.2013
230/1998 Sb. Úmluva o noční práci 04.01.1995
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006