Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
207 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
28/1981 Sb. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a model 27.04.1971
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
45/2020 Sb. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 12.03.2020
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2012
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 01.01.1993
63/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 12.02.1990
112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání 21.03.2020
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 01.05.2004
506/1990 Sb. Úmluva o nucené nebo povinné práci 30.10.1958
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
64/1975 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 29.12.1970
72/1985 Sb. Úmluva o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 21.02.1986
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
67/1967 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 15.12.1966
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
69/1975 Sb. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 22.12.1970
296/1991 Sb. Uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci 01.06.1978
306/2020 Sb. Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních 01.07.2020
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
287/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
450/1990 Sb. Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 30.10.1958
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
420/1992 Sb. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 14.10.1966
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
18/1980 Sb. Sukcese šesti zemí do Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a do Dodatkové úmluvy o civilním řízením soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 21.02.1980
76/1968 Sb. Dohoda o filmové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 25.03.1968