Objednat předplatné
201 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 01.05.2004
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 01.01.1993
64/1975 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 29.12.1970
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
33/1959 Sb. Úmluva o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2012
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
63/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 12.02.1990
28/1981 Sb. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a model 27.04.1971
24/2018 Sb. Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce 01.03.2018
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
234/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. 01.07.1992
23/1981 Sb. Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77) 23.04.1981
361/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů 15.06.2004
191/2004 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.05.2004
99/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 01.01.1988
80/1981 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 11.07.1981
21/1972 Sb. Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 12.10.1971
123/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2008
233/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.05.2006
46/1999 Sb. Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu 15.01.1999
460/1990 Sb. Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu 12.06.1951
420/1992 Sb. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 14.10.1966