Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 2093 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.08.2017
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
56/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
446/2008 Sb. Nález ÚS ČR o posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 23.12.2008
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 06.04.2016
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech 01.07.2004
95/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních 04.06.1983
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
11/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
209/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech 05.04.1993
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 01.01.1993
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
 
...