Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 2095 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.08.2017
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
93/2018 Sb. Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu 20.06.2018
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
95/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních 04.06.1983
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech 01.07.2004
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 14.12.2004
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
98/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení 05.06.2018
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
288/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem 12.09.2016
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 06.04.2016
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
209/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech 05.04.1993
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
56/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
187/2017 Sb. Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 01.07.2017
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
11/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
 
...