Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
2242 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém 01.01.2014
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 06.02.1991
419/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č.1050 o nařizení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, o možnosti cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 16.10.2020
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 01.09.2020
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
187/1996 Sb. Smlouva o malém pohraničním styku mezi Českou republikou a Polskou republikou 19.02.1996
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
99/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 241 o výjimce ze zákazu prodeje ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění republiky, resp. s pracovním povolením 16.03.2020
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.07.2019
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
226/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu 11.05.2020
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
76/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR a o výjimkách z tohoto zákazu 13.03.2020
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti 14.12.2004
11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
95/1983 Sb. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 04.06.1983
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
396/2006 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 09.08.2006
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994