Objednat předplatné
79 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
282/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2021
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
139/1974 Sb. Dohoda o činnosti kulturních a informačních středisek mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 02.10.1974
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
125/1992 Sb. Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 03.04.1992
159/1991 Sb. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 15.02.1991
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR 01.01.1986
52/1956 Sb. Přístup k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
189/1948 Sb. Zřízení a Ústava Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví 04.08.1948
179/2018 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 16.08.2018
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
63/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
444/1991 Sb. Úmluva o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 148) 11.01.1991
433/1991 Sb. Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167) 11.01.1991
411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
58/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 07.04.2014
110/1977 Sb. Dohoda o činnosti Československého kulturního a informačního střediska a Maďarského kulturního střediska mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 16.09.1977
69/1975 Sb. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 22.12.1970
40/1959 Sb. Úmluva o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii 28.05.1958
156/1946 Sb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie 12.06.1946
127/1946 Sb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů 09.04.1946
445/1991 Sb. Úmluva o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164) 11.01.1991
403/1991 Sb. Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120) 11.01.1991
192/1968 Sb. Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 07.02.1968
190/1968 Sb. Mezinárodní úmluva o telekomunikacích 01.01.1967
43/1949 Sb. Protokol k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 14.04.1948
416/1991 Sb. Úmluva o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128) 11.01.1991
161/1991 Sb. Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
75/1981 Sb. Dohoda o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin Intertransplant 11.12.1980
30/1980 Sb. Všeobecné podmínky specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
127/1965 Sb. Vyhláška o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů 31.08.1965
175/1964 Sb. Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 18.05.1964
14/1963 Sb. Vyhláška o Dohodě o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek RVHP v Československé socialistické republice mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci 03.11.1962
115/1960 Sb. Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 13.04.1960
24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 19.02.2014
432/1991 Sb. Úmluva o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163) 11.01.1991
408/1991 Sb. Úmluva o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139) 11.01.1991
129/1988 Sb. Dohoda o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 11.04.1988
29/1988 Sb. Dohoda o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 14.10.1987
90/1981 Sb. Úmluva o vzájemném zřízení domů kultury mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky 04.05.1981