Objednat předplatné
78 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR 01.01.1986
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
159/1991 Sb. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 15.02.1991
411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
444/1991 Sb. Úmluva o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 148) 11.01.1991
52/1956 Sb. Přístup k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
179/2018 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 16.08.2018
189/1948 Sb. Zřízení a Ústava Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví 04.08.1948
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
433/1991 Sb. Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167) 11.01.1991
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
30/1980 Sb. Všeobecné podmínky specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
192/1968 Sb. Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 07.02.1968
69/1975 Sb. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 22.12.1970
57/1968 Sb. Dohoda o výměně obchodních zastoupení mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky 15.02.1968
176/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ č. 62/2003 Sb. 21.07.2015
24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 19.02.2014
125/1992 Sb. Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 03.04.1992
58/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 07.04.2014
161/1991 Sb. Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
60/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 01.07.1980
127/1965 Sb. Vyhláška o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů 31.08.1965
5/1963 Sb. Dohoda o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů sedmi států 25.07.1962
51/1958 Sb. Účinnost Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku 11.09.1957
94/2009 Sb. Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. 14.04.2009
155/1999 Sb. Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou 30.11.1995
37/1999 Sb. Doplnění a oprava vyhlášky o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů 01.01.1993
432/1991 Sb. Úmluva o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163) 11.01.1991
408/1991 Sb. Úmluva o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139) 11.01.1991
88/1981 Sb. Dohoda o kulturních a informačních střediscích mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky a Protokolu k ní 03.07.1981
63/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 01.07.1980
119/1976 Sb. Protokol o měnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 13.02.1976
14/1963 Sb. Vyhláška o Dohodě o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek RVHP v Československé socialistické republice mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci 03.11.1962
43/1949 Sb. Protokol k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 14.04.1948
156/1946 Sb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie 12.06.1946
127/1946 Sb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů 09.04.1946
63/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
46/1999 Sb. Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu 15.01.1999
36/1999 Sb. Přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty Organizace spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí 19.01.1993
445/1991 Sb. Úmluva o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164) 11.01.1991