Objednat předplatné
78 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
52/1956 Sb. Přístup k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
179/2018 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 16.08.2018
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
189/1948 Sb. Zřízení a Ústava Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví 04.08.1948
176/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ č. 62/2003 Sb. 21.07.2015
159/1991 Sb. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 15.02.1991
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR 01.01.1986
58/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 07.04.2014
411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
433/1991 Sb. Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167) 11.01.1991
444/1991 Sb. Úmluva o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 148) 11.01.1991
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
40/1959 Sb. Úmluva o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii 28.05.1958
175/1964 Sb. Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 18.05.1964
36/1999 Sb. Přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty Organizace spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí 19.01.1993
127/1965 Sb. Vyhláška o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů 31.08.1965
63/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
408/1991 Sb. Úmluva o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139) 11.01.1991
161/1991 Sb. Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
30/1980 Sb. Všeobecné podmínky specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
368/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. 07.10.2008
69/1975 Sb. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 22.12.1970
445/1991 Sb. Úmluva o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164) 11.01.1991
403/1991 Sb. Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120) 11.01.1991
127/1946 Sb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů 09.04.1946
69/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj 19.12.1945
134/2008 Sb. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013 25.04.2008
318/2001 Sb. Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva 01.10.2001
155/1999 Sb. Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou 30.11.1995
61/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí 01.07.1980
139/1974 Sb. Dohoda o činnosti kulturních a informačních středisek mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 02.10.1974
81/1971 Sb. Dohoda o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 12.05.1971
27/1971 Sb. Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM 20.07.1970
192/1968 Sb. Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 07.02.1968
54/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
43/1949 Sb. Protokol k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 14.04.1948
24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 19.02.2014
94/2009 Sb. Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. 14.04.2009
46/1999 Sb. Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu 15.01.1999