Objednat předplatné
345 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
333/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady 09.03.1992
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
54/1995 Sb. Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou 01.07.1994
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.05.2004
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991) 01.04.1964
48/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 24.03.2015
216/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. 29.06.2001
223/1996 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou 07.06.1996
467/1991 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky 01.01.1991
457/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb. 08.11.1991
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
206/1998 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou 01.09.1998
159/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.07.2019
308/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 28.09.2016
213/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství 01.05.2004
21/1997 Sb. Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 27.02.1997
344/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití 07.12.2010
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 01.07.1980
160/1988 Sb. Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně 01.01.1988
171/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 22.06.2017
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
163/1945 Sb. Neplatnost obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými 22.04.1939
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.03.2018
85/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 17.05.2014
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
11/1972 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu 08.09.1971
180/1964 Sb. Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou 02.07.1964
80/1964 Sb. Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 16.11.1963
114/1960 Sb. Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 15.06.1960
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
343/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 07.12.2010
623/1992 Sb. Dohoda o vzájemném obchodě a platbách mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska 21.08.1992
107/1980 Sb. Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 14.12.1979
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
63/1954 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu 30.12.1954
220/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2009
189/1997 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou 01.07.1997
35/1995 Sb. Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC) 20.10.1993
73/1980 Sb. Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.07.1980
67/1975 Sb. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu 31.10.1973
29/1964 Sb. Celní úmluva o dočasném dovozu obalů, Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání 05.08.1962