Objednat předplatné
345 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991) 01.04.1964
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21.04.1997
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.05.2004
266/1998 Sb. Přístup ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům 30.09.1961
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 01.07.1980
159/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.07.2019
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
308/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 28.09.2016
216/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. 29.06.2001
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
125/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.01.2003
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
48/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. 24.03.2015
344/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití 07.12.2010
343/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 07.12.2010
213/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství 01.05.2004
5/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. 01.02.1991
16/1969 Sb. Úmluva o tranzitním obchodu vnitrozemských států 09.06.1967
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.03.2018
310/1998 Sb. Usnesení č. 1/98 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky 01.01.1999
27/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 01.02.1991
85/1975 Sb. Dlouhodobá obchodní dohoda a Dohoda o vzájemném odstranění překážek obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou 01.01.1975
332/2009 Sb. Vyhláška o provedení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.10.2009
264/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 19.11.1998
189/1997 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou 01.07.1997
418/1992 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky 02.08.1991
29/1964 Sb. Celní úmluva o dočasném dovozu obalů, Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání 05.08.1962
160/1988 Sb. Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně 01.01.1988
120/1984 Sb. Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní 01.01.1981
141/1979 Sb. Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
74/1968 Sb. Ženevský protokol z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 11.03.1968
357/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. 09.06.2004
397/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 27.11.2003
107/1998 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Malajsie 27.02.1998
35/1995 Sb. Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC) 20.10.1993
23/1995 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 14.12.1994
131/1969 Sb. Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 13.02.1969
90/1969 Sb. Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux 20.12.1968
26/1995 Sb. Dohoda o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, Dohoda o záruce mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohoda o záruce mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj 22.07.1993