Objednat předplatné
345 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
35/1995 Sb. Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC) 20.10.1993
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991) 01.04.1964
213/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství 01.05.2004
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
344/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití 07.12.2010
357/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. 09.06.2004
21/1997 Sb. Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 27.02.1997
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 01.07.1980
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.05.2004
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21.04.1997
16/1969 Sb. Úmluva o tranzitním obchodu vnitrozemských států 09.06.1967
71/1948 Sb. Dohoda o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek mezi republikou Československou a Novým Zélandem 25.11.1947
298/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů 21.08.2001
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
98/1995 Sb. Dohoda o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi vládou České republiky a vládou Turkmenistánu 06.03.1995
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
248/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 30.06.2012
244/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb. 20.07.2001
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
67/1967 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 15.12.1966
110/1999 Sb. Dohoda o volném obchodu o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě 31.03.1999
160/1988 Sb. Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně 01.01.1988
64/1963 Sb. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 01.06.1963
308/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 28.09.2016
264/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 19.11.1998
206/1998 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou 01.09.1998
223/1996 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou 07.06.1996
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
130/1968 Sb. Zákon o přechodné úpravě některých lhůt 26.09.1968
397/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 27.11.2003
332/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb. 01.11.2003
216/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. 29.06.2001
7/1999 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika 28.10.1998
77/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek 06.09.1982
118/1979 Sb. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek 06.02.1979
67/1975 Sb. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu 31.10.1973
129/1973 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím 19.12.1972
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.03.2018