Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
345 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
160/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 01.04.1991
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
191/1995 Sb. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
125/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.01.2003
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991) 01.04.1964
206/1998 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou 01.09.1998
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
67/1967 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 15.12.1966
35/1995 Sb. Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC) 20.10.1993
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
21/1997 Sb. Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 27.02.1997
332/2009 Sb. Vyhláška o provedení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.10.2009
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21.04.1997
159/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.07.2019
216/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. 29.06.2001
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 01.07.1980
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
67/1975 Sb. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu 31.10.1973
16/1969 Sb. Úmluva o tranzitním obchodu vnitrozemských států 09.06.1967
343/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 07.12.2010
357/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. 09.06.2004
86/1998 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael 01.12.1997
120/1984 Sb. Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní 01.01.1981
118/1979 Sb. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek 06.02.1979
43/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 14.03.1997
160/1988 Sb. Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně 01.01.1988
141/1979 Sb. Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
64/1963 Sb. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 01.06.1963
10/1948 Sb. Prozatímní platnost Úmluvy o zajištění hospodářské spolupráce mezi republikou Československou a republikou Polskou 15.11.1947
171/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 22.06.2017
344/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití 07.12.2010
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.05.2004
298/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů 21.08.2001
54/1995 Sb. Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou 01.07.1994
85/1975 Sb. Dlouhodobá obchodní dohoda a Dohoda o vzájemném odstranění překážek obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou 01.01.1975
132/1973 Sb. Dohoda o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik 19.07.1973
74/1968 Sb. Ženevský protokol z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 11.03.1968
31/1957 Sb. Dohoda o vypořádání majetkových otázek mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií 20.12.1956
51/1951 Sb. Předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 08.07.1951
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.03.2018