Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1187 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
424/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1078 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a o omezení práva pokojně se shromažďovat 22.10.2020
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
431/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a omezení práva pokojně se shromažďovat 28.10.2020
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
444/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1113 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky, o omezení pohybu na veřejně přístupných místech, o omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, o omezení práva pokojně se shromažďovat 04.11.2020
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
452/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 04.11.2020
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
350/2020 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 24.08.2020
463/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1190 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. 18.11.2020
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
87/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
476/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1200 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. 23.11.2020
395/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu 16.03.2020
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 23.03.2020
406/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
422/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2004
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
265/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.12.2019
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006