Objednat předplatné
1162 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu 16.03.2020
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 23.03.2020
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
98/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 240 doporučující osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí 16.03.2020
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
88/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 218 o odložení hlasování v doplňovacích volbách do Senátu
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
437/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky 15.10.1990
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
95/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
93/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
23/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
92/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990