Objednat předplatné
1171 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
437/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu 16.03.2020
273/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 23.03.2020
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
169/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 15.04.2020
292/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
282/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2021
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
274/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
308/1991 Sb. Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností 01.09.1991
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
115/1946 Sb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků 04.06.1946
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
82/1968 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.08.1968