Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1102 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
57/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
41/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 13.03.2018
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
114/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí 15.04.2017
479/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2009
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
 
...