Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1106 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.09.2018
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
85/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
475/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 29.12.2017
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
91/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 13.04.2017
72/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19.05.2018
111/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 15.05.2007
212/2000 Sb. Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem 01.09.2000
183/1989 Sb. Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů 28.12.1989
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
15/1990 Sb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
 
...