Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1110 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
225/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 08.02.1991
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.09.2018
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
231/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 01.11.1990
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
226/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.07.1990
243/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 01.01.1952
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
234/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. 01.07.2006
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
 
...