Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 627 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 17.02.2005
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 01.01.2017
163/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2018
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 30.03.2001
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách 18.05.1990
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách 01.06.2001
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
257/2001 Sb. Knihovní zákon 01.01.2002
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 04.09.2015
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 29.09.2018
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
188/2018 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 30.09.2018
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 24.06.2014
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury 17.05.2006
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
122/2018 Sb. Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb 01.07.2018
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry 14.07.2017
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
6/2017 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 15.01.2017
365/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR 01.07.1992
139/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.05.2016
476/1992 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
288/2015 Sb. Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 15.11.2015
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
106/2014 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.10.2014
420/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 01.01.2009
 
...