Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 627 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 01.01.2017
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 17.02.2005
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2018
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 04.09.2015
115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 30.03.2001
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách 01.06.2001
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách 18.05.1990
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
257/2001 Sb. Knihovní zákon 01.01.2002
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
163/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 24.06.2014
230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
22/1958 Sb. Zákon o kulturních památkách 03.05.1958
284/2016 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice 27.09.2016
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 29.09.2018
365/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
510/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 12.12.2002
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry 14.07.2017
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
122/2018 Sb. Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb 01.07.2018
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury 17.05.2006
40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 01.01.1979
476/1992 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 28.08.1945
33/1978 Sb. Divadelní zákon 01.07.1978
288/2015 Sb. Vyhláška o provádění ohňostrojných prací 15.11.2015
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
 
...