Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 631 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 01.01.2017
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 17.02.2005
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 30.03.2001
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách 18.05.1990
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách 01.06.2001
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2018
257/2001 Sb. Knihovní zákon 01.01.2002
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 04.09.2015
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
10/2019 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat 01.06.2019
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry 14.07.2017
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
163/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
307/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 21.08.2008
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.07.2019
170/2019 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 01.01.2020
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 29.09.2018
476/1992 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
66/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze 13.08.1971
22/1958 Sb. Zákon o kulturních památkách 03.05.1958
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury 17.05.2006
93/2008 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.04.2008
313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 15.11.2010
122/2018 Sb. Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb 01.07.2018
 
...