Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 269 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 28.08.1945
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 29.09.2018
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury 17.05.2006
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
365/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR 01.07.1992
510/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 12.12.2002
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
127/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 10.05.2016
434/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.05.2004
54/1959 Sb. Zákon o muzeích a galeriích 01.08.1959
94/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní 06.03.1958
100/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. 01.04.2006
130/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové 20.11.1945
1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 03.01.2005
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 01.07.1992
33/1978 Sb. Divadelní zákon 01.07.1978
18/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky 25.11.1977
66/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze 13.08.1971
483/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 01.10.2004
55/1949 Sb. Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí 11.03.1949
69/1948 Sb. Zákon o hudební a artistické ústředně 20.05.1948
137/1946 Sb. Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku 18.06.1946
124/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních 15.11.1945
27/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.01.1988
413/2004 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu 01.01.2005
165/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury 15.04.1992
15/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské 09.03.1950
32/1948 Sb. Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) 01.04.1948
23/2018 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.07.2018
 
...