Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 270 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 29.09.2018
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
66/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze 13.08.1971
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury 17.05.2006
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
510/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 12.12.2002
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR 01.07.1992
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 28.08.1945
33/2019 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku 27.02.2019
182/1996 Sb. Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky 01.07.1996
434/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
54/1959 Sb. Zákon o muzeích a galeriích 01.08.1959
100/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. 01.04.2006
170/2000 Sb. Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku 01.07.2000
33/1978 Sb. Divadelní zákon 01.07.1978
182/2015 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.01.2016
55/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.06.1989
5/2003 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury 01.04.2003
127/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 10.05.2016
242/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 01.06.1992
132/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku 01.09.1988
130/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové 20.11.1945
1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 03.01.2005
249/1995 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny 02.11.1995
23/2018 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.07.2018
139/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.05.2016
288/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 01.07.2002
111/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku 29.03.1991
18/1978 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky 25.11.1977
365/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
170/2008 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.07.2008
 
...