Objednat předplatné
276 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
247/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí 19.05.2020
357/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
510/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 12.12.2002
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
251/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra 01.07.2020
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 29.09.2018
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
268/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb. 06.06.2020
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR 01.07.1992
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.05.2004
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury 17.05.2006
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
365/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
139/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.05.2016
33/1978 Sb. Divadelní zákon 01.07.1978
54/1959 Sb. Zákon o muzeích a galeriích 01.08.1959
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 28.08.1945
5/2003 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury 01.04.2003
66/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze 13.08.1971
1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 03.01.2005
101/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek 01.01.1975
288/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 01.07.2002
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 01.07.1992
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie 01.05.2004
165/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury 15.04.1992
495/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry 01.01.1992
170/1960 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 02.09.1959
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
207/1946 Sb. Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského 20.11.1946
242/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 01.06.1992
174/1960 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 14.09.1960
55/1957 Sb. Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 16.11.1957