Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 578 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 01.01.1969
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 01.09.2002
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 01.07.1993
262/2000 Sb. Vyhláška, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 17.08.2000
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
126/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.08.2013
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
264/2000 Sb. Vyhláška o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování 17.08.2000
392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.09.2005
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014
132/2004 Sb. Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 30.04.2004
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 07.09.2016
302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
398/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 09.11.2001
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01.08.2016
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů 16.06.2005
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
352/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 13.10.2000
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 01.01.1999
125/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 13.06.2015
321/2001 Sb. Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 01.01.2002
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 01.08.2010
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 01.01.2001
85/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
120/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2015
522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 15.12.2006
 
...