Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 571 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 01.07.1993
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 01.01.1969
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 01.09.2002
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
462/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 06.01.2018
522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 15.12.2006
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
262/2000 Sb. Vyhláška, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 17.08.2000
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 01.01.2007
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.08.2013
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 04.07.2009
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01.08.2016
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
264/2000 Sb. Vyhláška o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování 17.08.2000
180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 07.09.2016
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
125/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 13.06.2015
352/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 13.10.2000
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů 16.06.2005
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 01.01.1999
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 01.01.2001
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 01.08.2010
85/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
211/2004 Sb. Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků 01.05.2004
133/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu 26.03.2004
142/1947 Sb. Zákon o revisi první pozemkové reformy 12.08.1947
 
...