Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 574 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 01.01.1969
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 01.09.2002
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 01.07.1993
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
78/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 30.05.2018
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01.08.2016
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
262/2000 Sb. Vyhláška, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 17.08.2000
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.08.2013
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
264/2000 Sb. Vyhláška o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování 17.08.2000
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014
35/2018 Sb. Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny 07.03.2018
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 07.09.2016
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
132/2004 Sb. Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 30.04.2004
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 03.12.2004
352/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 13.10.2000
119/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. 01.07.2000
229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 01.10.2015
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 01.08.2010
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
321/2001 Sb. Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 01.01.2002
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 01.01.1999
85/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 01.01.2007
392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.09.2005
398/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 09.11.2001
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 01.07.1989
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 04.07.2009
 
...