Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 95 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.08.2013
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01.08.2016
392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.09.2005
111/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 01.01.1982
427/2008 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 15.12.2008
211/2004 Sb. Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků 01.05.2004
229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 01.10.2015
490/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 01.01.2010
295/2014 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2015
376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 01.05.2004
277/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
276/2007 Sb. Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů 01.11.2007
78/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 30.05.2018
254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek 01.06.2006
35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť 15.02.2004
494/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků 01.01.2006
187/1948 Sb. Zákon o Ústřední radě družstev 03.08.1948
377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 01.05.2004
9/1966 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen 01.03.1966
212/2004 Sb. Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci 28.04.2004
123/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 05.05.2003
86/1952 Sb. Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí 01.01.1953
63/2015 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců 15.04.2015
277/2007 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.01.2009
231/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností 01.06.2006
66/1982 Sb. Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129 25.06.1982
163/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 28.12.1971
32/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých 24.05.1966
405/1991 Sb. Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 17.10.1991
103/1971 Sb. Zákon o lidové kontrole 20.10.1971
73/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 08.09.1951
327/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb. 15.10.2013
213/2010 Sb. Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství 01.08.2010
61/1992 Sb. Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky 01.03.1992
38/1952 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 01.09.1952
247/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev 25.09.2007
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 02.07.2007
397/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 27.11.2003