Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 96 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.08.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014
126/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.09.2005
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01.08.2016
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 01.10.2015
111/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 01.01.1982
295/2014 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2015
490/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 01.01.2010
277/2007 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.01.2009
35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť 15.02.2004
123/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 05.05.2003
494/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků 01.01.2006
427/2008 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 15.12.2008
276/2007 Sb. Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů 01.11.2007
211/2004 Sb. Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků 01.05.2004
376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 01.05.2004
63/2015 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců 15.04.2015
277/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
78/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 30.05.2018
348/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn
377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 01.05.2004
254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek 01.06.2006
406/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád) 01.11.2005
501/2000 Sb. Vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků 01.01.2001
298/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 29.11.2007
327/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb. 15.10.2013
396/2004 Sb. Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků 07.07.2004
247/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev 25.09.2007
209/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 01.08.2002
106/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu 01.04.1992
413/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole 01.11.1991
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 02.07.2007
397/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 27.11.2003
61/1992 Sb. Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky 01.03.1992
418/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole 01.11.1991
405/1991 Sb. Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 17.10.1991
9/1966 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen 01.03.1966
407/2013 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2014