Objednat předplatné
94 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
168/1991 Sb. Vázanost České a Slovenské Federativni Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter 07.12.1978
86/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2015
62/1989 Sb. Úmluva o psychotropních látkách 11.01.1989
90/1963 Sb. Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou 17.10.1963
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 26.01.1973
94/1974 Sb. Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 19.07.1974
11/1946 Sb. Otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.02.1946
185/2003 Sb. Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 17.06.2003
66/1999 Sb. Přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě 24.08.1949
5/1948 Sb. Mírová smlouva s Italií 14.10.1947
61/1974 Sb. Smlouva o nešíření jaderných zbraní 05.03.1970
114/1996 Sb. Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů 08.02.1987
35/1988 Sb. Ujednání o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo 05.10.1987
96/1974 Sb. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 14.10.1971
21/1999 Sb. Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nad 02.12.1983
578/1992 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím 10.12.1992
215/1949 Sb. Úmluva o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou 01.07.1949
98/2000 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti 25.04.2000
62/1974 Sb. Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí 18.05.1972
164/1947 Sb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy 26.09.1945
168/1946 Sb. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií 09.05.1946
54/1999 Sb. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1999
67/1998 Sb. Úmluva o jaderné bezpečnosti 24.10.1996
99/1996 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací 05.03.1996
275/1990 Sb. Dohoda o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky 01.06.1990
116/1976 Sb. Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu 18.07.1976
11/1969 Sb. Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 18.10.1968
38/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou 25.07.1996
115/1996 Sb. Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody 26.02.1987
136/1988 Sb. Dohoda o inspekcích mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou 01.06.1988
96/1975 Sb. Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických a toxinových zbraní a o jejich zničení 26.03.1975
19/1969 Sb. Dohoda o způsobu a podmínkách užívání objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům nacházejícím se na území Československé socialistické republiky 11.02.1969
209/1947 Sb. Mírová smlouva s Rumunskem 14.10.1947
208/1947 Sb. Mírová smlouva s Finskem 14.10.1947
76/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 13.02.1990
90/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.10.1985
20/1974 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy 21.11.1973
3/1968 Sb. Dohoda o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 04.11.1967
207/1947 Sb. Mírová smlouva s Bulharskem 14.10.1947
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
68/1998 Sb. Dohoda o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii 11.09.1997
37/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem 28.05.1996
297/1996 Sb. Dohoda o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil 13.01.1996