Objednat předplatné
95 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
99/1996 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací 05.03.1996
70/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 12.03.2020
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
11/1946 Sb. Otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.02.1946
86/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2015
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
62/1989 Sb. Úmluva o psychotropních látkách 11.01.1989
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 26.01.1973
94/1974 Sb. Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 19.07.1974
66/1999 Sb. Přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě 24.08.1949
168/1991 Sb. Vázanost České a Slovenské Federativni Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter 07.12.1978
32/1955 Sb. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia 12.01.1951
5/1948 Sb. Mírová smlouva s Italií 14.10.1947
94/1997 Sb. Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení 29.04.1997
90/1963 Sb. Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou 17.10.1963
164/1947 Sb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy 26.09.1945
61/1974 Sb. Smlouva o nešíření jaderných zbraní 05.03.1970
11/1969 Sb. Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 18.10.1968
76/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 13.02.1990
96/1974 Sb. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 14.10.1971
19/1961 Sb. Smlouva o spolupráci na úseku veterinárním a Smlouva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami 12.09.1960
207/1947 Sb. Mírová smlouva s Bulharskem 14.10.1947
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
171/1947 Sb. Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom 14.10.1947
168/1946 Sb. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií 09.05.1946
21/1999 Sb. Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nad 02.12.1983
98/2000 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti 25.04.2000
68/1998 Sb. Dohoda o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii 11.09.1997
38/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou 25.07.1996
86/1987 Sb. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických 29.06.1987
90/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.10.1985
19/1980 Sb. Třístranná dohoda o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky 02.08.1979
116/1976 Sb. Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu 18.07.1976
62/1974 Sb. Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí 18.05.1972
29/1957 Sb. Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví 21.02.1957
208/1947 Sb. Mírová smlouva s Finskem 14.10.1947
482/2002 Sb. Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona 15.11.2002
569/1992 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím 01.10.1992
57/1977 Sb. Smlouva o společné kontrole na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o 22.07.1977
28/1977 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů 01.06.1977
121/1973 Sb. Dohoda o společné kontrole na státních hranicích mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 03.07.1973
19/1969 Sb. Dohoda o způsobu a podmínkách užívání objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům nacházejícím se na území Československé socialistické republiky 11.02.1969
81/1964 Sb. Úmluva o pomoci při živelních pohromách a o změně článku II uvedené Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky 20.12.1956
297/1996 Sb. Dohoda o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil 13.01.1996
115/1996 Sb. Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody 26.02.1987