Objednat předplatné
94 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
86/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2015
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
168/1991 Sb. Vázanost České a Slovenské Federativni Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter 07.12.1978
11/1946 Sb. Otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.02.1946
96/1974 Sb. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 14.10.1971
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
62/1989 Sb. Úmluva o psychotropních látkách 11.01.1989
5/1948 Sb. Mírová smlouva s Italií 14.10.1947
99/1996 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací 05.03.1996
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 26.01.1973
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
59/1958 Sb. Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii 29.07.1957
185/2003 Sb. Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 17.06.2003
54/1999 Sb. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1999
61/1974 Sb. Smlouva o nešíření jaderných zbraní 05.03.1970
121/1973 Sb. Dohoda o společné kontrole na státních hranicích mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 03.07.1973
66/1999 Sb. Přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě 24.08.1949
68/1998 Sb. Dohoda o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii 11.09.1997
94/1974 Sb. Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 19.07.1974
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
19/1980 Sb. Třístranná dohoda o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky 02.08.1979
112/1968 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 18.06.1968
98/2000 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti 25.04.2000
21/1999 Sb. Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nad 02.12.1983
76/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 13.02.1990
90/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.10.1985
11/1969 Sb. Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 18.10.1968
32/1955 Sb. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia 12.01.1951
9/1999 Sb. Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií 13.12.1998
37/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem 28.05.1996
117/1996 Sb. Smlouva o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 08.03.1996
19/1961 Sb. Smlouva o spolupráci na úseku veterinárním a Smlouva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami 12.09.1960
394/1990 Sb. Dohoda o programu Mírových sborů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických 25.06.1990
275/1990 Sb. Dohoda o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky 01.06.1990
71/1990 Sb. Dohoda o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 26.02.1990
129/1982 Sb. Dohoda o o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky 24.05.1982
20/1969 Sb. Dohoda o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 07.02.1969
215/1949 Sb. Úmluva o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou 01.07.1949
631/1992 Sb. Dohoda o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo 29.09.1992
569/1992 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím 01.10.1992
68/1975 Sb. Stockholmské dodatkové znění k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 29.12.1970
48/1969 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 11.04.1969
29/1957 Sb. Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví 21.02.1957
207/1947 Sb. Mírová smlouva s Bulharskem 14.10.1947
170/2003 Sb. Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice 12.06.2003
154/1999 Sb. Dodatek k Dohodě o spolupráci v oblasti jaderné energetiky mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 15.04.1999