Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 930 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 01.10.2019
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 01.01.2021
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 01.03.2006
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby 01.01.1994
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě 01.01.2001
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 01.04.2002
345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2012
484/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníků advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky 15.07.1991
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
255/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 01.01.2021
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
104/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech 01.01.2007
 
...