Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 924 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 01.03.2006
161/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 27.06.2019
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců 01.09.1997
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2012
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 01.04.2002
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky 15.07.1991
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
104/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech 01.01.2007
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě 01.01.2001
293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby 01.01.1994
418/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii 01.01.2009
197/1996 Sb. Advokátní zkušební řád 01.08.1996
 
...