Objednat předplatné
88 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 19.08.2013
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 19.08.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
244/2013 Sb. Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
247/2013 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
303/2010 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 01.01.2011
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 19.08.2013
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 29.05.1992
242/2013 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 19.08.2013
110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.07.2011
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 01.01.2009
194/2011 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 15.07.2011
237/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb 01.07.2008
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 01.04.2006
270/2004 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování 01.05.2004
11/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 01.02.2014
230/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.08.2009
236/2019 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády 18.09.2019
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 19.08.2013
336/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu 01.01.2015
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
124/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 08.06.1998
133/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 01.06.2017
217/1999 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Kazašskou republikou 02.04.1998
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
224/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 26.05.2006
151/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
97/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 21.07.2018
344/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 01.01.2015
195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 15.07.2011
193/2011 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 15.07.2011
357/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb. 01.01.2011
139/2005 Sb. Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu 01.07.2005
358/2010 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování ČNB 01.01.2011
269/2004 Sb. Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 01.05.2004
646/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 26.10.1992
574/1992 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 13.02.1992
58/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje 01.04.1990
403/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
347/2004 Sb. Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu 01.07.2004
271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 01.05.2004
362/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu 01.11.2001
69/1996 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů 25.12.1995