Objednat předplatné
89 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 19.08.2013
247/2013 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 19.08.2013
244/2013 Sb. Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
333/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady 09.03.1992
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
303/2010 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 01.01.2011
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.07.2011
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 29.05.1992
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 01.01.2009
242/2013 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 19.08.2013
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 19.08.2013
271/2004 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 01.05.2004
110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
347/2004 Sb. Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu 01.07.2004
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
201/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 01.05.2020
11/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 01.02.2014
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 01.04.2006
230/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.08.2009
194/2011 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 15.07.2011
358/2010 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování ČNB 01.01.2011
237/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb 01.07.2008
603/2006 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 31.12.2006
573/1992 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo 02.08.1992
357/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb. 01.01.2011
356/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb. 01.01.2011
31/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků 01.07.1986
52/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 01.03.2016
574/1992 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 13.02.1992
344/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 01.01.2015
189/2011 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování 15.07.2011
201/1996 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 06.06.1996
245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 19.08.2013
193/2011 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 15.07.2011
98/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 12.04.2010
139/2005 Sb. Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu 01.07.2005
57/1996 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky 08.10.1995
187/1993 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 19.12.1992
95/1993 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky 01.12.1992
646/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 26.10.1992
236/2019 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády 18.09.2019
336/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu 01.01.2015
224/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 01.08.2010