Objednat předplatné
61 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 01.07.2005
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2012
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 15.07.1991
362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2008
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
124/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2000
93/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2017
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti 11.01.2005
308/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu 01.12.2013
327/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. 01.01.2018
136/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
451/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 14.01.2017
1/1972 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů 10.02.1972
382/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2009
294/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2008
407/2011 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 01.01.2012
145/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. 01.09.2000
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
252/2005 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005 29.06.2005
65/2014 Sb. Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce 01.05.2014
540/1990 Sb. Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.1987
98/1952 Sb. Vládní nařízení o státní obchodní inspekci 30.12.1952
264/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
138/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách 01.07.2006
109/2003 Sb. Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce 25.04.2003
153/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů 01.01.1983
3/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o provádění inspekce na vysokých školách 01.02.1981
60/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání 01.07.1979
136/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci 20.09.1960
254/2005 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005 29.06.2005
53/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních 21.03.1994
169/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 22.06.1993
417/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.11.1991
293/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii 01.08.1991
201/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování 01.06.1991
117/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o Slovenské vodohospodářské inspekci 01.10.1976
22/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci 01.04.1955
r1/c58/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 09.08.1991
35/1955 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci 09.08.1955
408/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších předpisů
66/1987 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci 01.10.1987
128/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1999
458/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)