Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
53 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
311/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 01.04.2020
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 01.07.2000
161/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 27.06.2019
370/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2019
64/2008 Sb. Vyhláška o přístupnosti 01.03.2008
424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 30.12.2010
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
517/1992 Sb. Zákon o České tiskové kanceláři 15.11.1992
273/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.10.2012
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
101/1947 Sb. Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů 24.06.1947
20/1947 Sb. Zákon o povinných výtiscích 25.02.1947
163/2008 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání 30.05.2008
184/1950 Sb. Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 28.12.1950
242/2012 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě 01.08.2012
206/2005 Sb. Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.06.2005
156/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 03.06.2003
63/2003 Sb. Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 04.03.2003
84/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 28.06.1968
304/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání 01.01.2008
86/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 29.03.1990
252/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
189/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech 01.01.2004
135/2012 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby 01.06.2012
134/2012 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny 01.06.2012
161/2008 Sb. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) 15.05.2008
69/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy 19.06.1968
160/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění 01.05.2005
21/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 01.07.1985
128/1947 Sb. Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními 17.10.1947
177/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2008
o1/c19/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů 20.03.1996
445/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 29.10.1990
75/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb. 01.04.1990
136/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací 01.01.1990
92/1973 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království 11.05.1973
113/1970 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 28.10.1970
73/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o inzerci v tisku 01.10.1962
136/1991 Sb. Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 15.04.1991
378/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií 01.01.1991
140/1990 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 28.04.1990
139/1990 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury 28.04.1990
212/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. 01.01.1989
48/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
87/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb 01.10.1976
65/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra 08.07.1971
167/1968 Sb. Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 01.01.1969