Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
788 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 01.01.2015
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 01.07.2009
82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti 28.05.2018
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby 01.02.2020
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 01.01.2015
99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.04.2019
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci 01.07.2018
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky 30.07.1994
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
311/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 01.04.2020
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě 30.07.1994
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 01.10.2019
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
360/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. 01.01.2021
194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 01.07.2009
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 01.01.2006
433/2020 Sb. Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu 31.10.2020
529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 01.01.2006
332/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 21.08.2020
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 01.01.2014
194/2017 Sb. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 25.07.2017
528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 01.01.2006
441/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu trvání nouzového stavu provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. 02.11.2020
316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 01.01.2015
442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 01.01.2007
437/2017 Sb. Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby 01.02.2018
169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.08.2018
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000