Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 745 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 01.01.2015
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 01.07.2009
82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti 28.05.2018
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky 30.07.1994
169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.08.2018
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 01.01.2015
522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 01.01.2006
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 01.01.2015
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci 01.07.2018
194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 01.07.2009
322/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 01.01.2014
205/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 01.08.2017
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě 30.07.1994
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
194/2017 Sb. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 25.07.2017
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 01.01.2019
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností 01.11.1998
442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 01.01.2007
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2012
251/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 01.07.2018
252/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 02.09.2017
528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 01.01.2006
529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 01.01.2006
190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
235/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 30.06.2019
 
...