Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 718 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 01.01.2015
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 01.07.2009
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 01.01.2015
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
252/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 02.09.2017
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky 30.07.1994
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
360/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 01.01.2018
194/2017 Sb. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 25.07.2017
205/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 01.08.2017
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 01.01.2006
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 01.01.2015
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci 01.07.2018
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 01.01.2014
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2017
251/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 01.07.2018
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě 30.07.1994
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
194/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 01.07.2009
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2012
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 27.05.2011
529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 01.01.2006
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 01.01.2006
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností 01.11.1998
104/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony 01.07.2017
442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 01.01.2007
359/2011 Sb. Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 01.01.2012
 
...