Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 152 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 01.01.2015
316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 01.01.2015
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
205/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 01.08.2017
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2017
317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 01.01.2015
323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 01.01.2014
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 27.05.2011
193/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 01.07.2009
192/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2017
357/2012 Sb. Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů 01.11.2012
330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 15.10.2012
87/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 01.05.2015
359/2011 Sb. Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 01.01.2012
267/2017 Sb. Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání 01.09.2017
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
427/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 01.01.2014
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
425/2016 Sb. Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 01.01.2017
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
301/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů 06.10.2016
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
117/2007 Sb. Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 01.07.2007
173/2006 Sb. Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 03.05.2006
71/2011 Sb. Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů 01.04.2011
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
373/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 01.01.2017
462/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.01.2014
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 06.04.2016
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
73/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.04.2013
64/2008 Sb. Vyhláška o přístupnosti 01.03.2008
142/2011 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 27.05.2011
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 01.06.2017
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
235/2008 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů 01.07.2008
328/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech 01.01.2014
222/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 10.09.2015
362/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky 15.08.2002
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky 01.06.2007
116/2012 Sb. Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 06.04.2012
276/2010 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry ČNB 01.01.2011