Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1587 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 01.10.2016
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 01.01.2001
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 01.07.2006
298/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů 21.08.2001
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 01.07.2001
397/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 27.11.2003
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.10.2016
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu 01.01.2013
381/2001 Sb. Katalog odpadů 01.01.2002
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 01.07.2008
168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 01.10.2016
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách 01.05.2000
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
260/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody 01.10.2016
62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 08.02.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 01.04.1991
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2013
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
13/2014 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 01.02.2014
641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005
262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) 01.09.2017
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.09.2012
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník 01.07.1964
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 01.09.2007
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení 21.07.2000
58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 24.04.1995
384/2016 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 01.12.2016
215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje 01.05.2004
 
...