Objednat předplatné
1557 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 01.10.2016
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 01.01.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 01.07.2006
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 01.07.2001
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.10.2016
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu 01.01.2013
3/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 25.01.2020
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
381/2001 Sb. Katalog odpadů 01.01.2002
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 01.07.2008
168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 01.10.2016
62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 08.02.2001
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách 01.05.2000
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 01.09.2007
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
13/2014 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 01.02.2014
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 28.01.1992
260/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody 01.10.2016
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 01.04.1991
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
273/1996 Sb. Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 01.11.1996
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník 01.07.1964
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.09.2012
318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2013
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic 21.07.2000
215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje 01.05.2004
143/1947 Sb. Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou 13.08.1947
406/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
335/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb. 01.01.2020
173/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 01.10.2016
336/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 02.06.2004