Objednat předplatné
1552 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 01.10.2016
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 01.01.2001
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 01.07.2001
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 01.07.2006
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
3/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 25.01.2020
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu 01.01.2013
335/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb. 01.01.2020
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.10.2016
381/2001 Sb. Katalog odpadů 01.01.2002
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 01.07.2008
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách 01.05.2000
262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) 01.09.2017
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 01.10.2016
62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 08.02.2001
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 01.09.2007
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 01.04.1991
318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2013
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 01.04.2002
641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 01.11.1999
406/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
260/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody 01.10.2016
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
309/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 26.11.2019
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
13/2014 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 01.02.2014
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 28.01.1992
471/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.01.2018
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
204/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1965
230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.09.2012
7/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 25.01.2020
215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje 01.05.2004