Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 126 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 28.01.1992
21/1962 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách 15.03.1962
123/1975 Sb. Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 01.01.1976
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 01.07.1988
154/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1976
13/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 01.04.1985
205/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy 01.01.1965
33/1955 Sb. Vládní nařízení o hospodářských smlouvách 20.07.1955
173/1964 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců 01.10.1964
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1985
107/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. 01.01.1982
189/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování 28.05.1991
144/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 15.07.1999
21/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím 01.05.1987
132/1961 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům 01.01.1962
177/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů 01.01.1961
99/1950 Sb. Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži 01.10.1950
104/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 01.10.1973
18/1968 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě 27.02.1968
119/1967 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů 01.01.1968
138/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu 01.07.1964
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži 01.01.1963
273/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vynimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 10.07.1991
261/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom 01.07.1991
30/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 01.04.1990
28/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb. 01.04.1990
201/1989 Sb. Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací 01.01.1990
74/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu 01.06.1988
73/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb 12.09.1985
11/1984 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců 01.04.1984
172/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu 01.01.1983
116/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků 01.01.1982
53/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy 01.07.1981
27/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků 01.04.1981
82/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 01.01.1978
137/1976 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv 29.11.1976
34/1975 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím 01.05.1975
99/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
80/1973 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky 01.09.1973
57/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků 01.10.1972
33/1972 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 29.06.1972
31/1972 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb 01.07.1972
157/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek 01.01.1972
156/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě 01.01.1972
152/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě 01.01.1972
36/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem 15.05.1971
140/1970 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků 01.01.1971
187/1968 Sb. Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení 29.12.1968
130/1968 Sb. Zákon o přechodné úpravě některých lhůt 26.09.1968
87/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě 01.01.1967