Objednat předplatné
99 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
67/1970 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 09.06.1970
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
64/1963 Sb. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 01.06.1963
44/1998 Sb. Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků 01.01.1998
234/1996 Sb. Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 04.04.1996
5/1989 Sb. Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků 07.12.1988
83/1975 Sb. Dohoda o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa 22.01.1975
15/1963 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou 10.01.1963
40/1999 Sb. Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení 01.01.1999
226/1994 Sb. Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli a protokolů k ní 01.03.1992
530/1992 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska 06.08.1992
54/1988 Sb. Dohoda o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 02.03.1988
19/1980 Sb. Třístranná dohoda o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky 02.08.1979
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
69/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj 19.12.1945
42/1997 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Státem Kuvajt 21.01.1997
27/1997 Sb. Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky 05.12.1996
233/1996 Sb. Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 30.01.1996
647/1992 Sb. Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím 28.11.1991
573/1992 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo 02.08.1992
46/1986 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských soc 22.03.1985
37/1984 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou 24.01.1984
49/1983 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP 02.10.1982
129/1980 Sb. Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky 02.06.1980
133/1978 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 13.08.1977
20/1977 Sb. Dohoda o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě 05.09.1976
85/1973 Sb. Dohoda o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému 26.01.1973
27/1971 Sb. Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM 20.07.1970
91/1967 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 26.06.1967
9/1949 Sb. Úmluva o zajištění hospodářské spolupráce mezi republikou Československou a republikou Polskou 07.12.1948
225/1998 Sb. Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře 11.07.1998
99/1998 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou 23.07.1996
9/1998 Sb. Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu 01.02.1998
8/1998 Sb. Usnesení č. 5/97 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky 01.01.1998
309/1997 Sb. Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj 28.03.1991
240/1997 Sb. Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně přílohy I a II Úmluvy o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Ev 01.10.1997
239/1997 Sb. Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Austrálie 08.07.1997
187/1997 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou 01.08.1997
124/1997 Sb. Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ke změně příloh I, II a III Úmluvy o společném tranzitním režimu 01.01.1997
81/1997 Sb. Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou 27.09.1996
70/1997 Sb. Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení o vývozu ocelářských výrobků ESUO a ES mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 01.01.1997
66/1997 Sb. Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu 01.03.1997
41/1997 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky 05.10.1996
36/1996 Sb. Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Českou republikou 01.02.1996
278/1995 Sb. Dohoda o obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky 21.10.1995
209/1994 Sb. Přístup ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu 15.04.1993
262/1993 Sb. Dohoda o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou 01.10.1993