Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
99 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
44/1998 Sb. Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků 01.01.1998
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
642/1992 Sb. Dohoda o obchodu a platbách Protokol o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky 08.05.1992
85/1973 Sb. Dohoda o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému 26.01.1973
67/1970 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 09.06.1970
14/1965 Sb. Dohoda o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a Statut organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall 02.11.1964
114/1960 Sb. Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 15.06.1960
42/1997 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Státem Kuvajt 21.01.1997
209/1994 Sb. Přístup ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu 15.04.1993
5/1989 Sb. Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků 07.12.1988
15/1987 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 12.09.1986
134/1985 Sb. Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím 05.11.1985
107/1978 Sb. Dlouhodobá dohoda o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím 05.05.1978
142/1973 Sb. Dohoda o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik" 12.07.1971
233/1996 Sb. Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 30.01.1996
36/1996 Sb. Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Českou republikou 01.02.1996
226/1994 Sb. Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli a protokolů k ní 01.03.1992
573/1992 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo 02.08.1992
54/1988 Sb. Dohoda o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 02.03.1988
25/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb. 13.04.1987
32/1986 Sb. Dlouhodobá dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 23.01.1986
49/1983 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP 02.10.1982
96/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 12.02.1980
19/1980 Sb. Třístranná dohoda o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky 02.08.1979
133/1978 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 13.08.1977
70/1972 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 13.07.1972
187/1964 Sb. Dohoda o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů 20.08.1964
64/1963 Sb. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 01.06.1963
5/1963 Sb. Dohoda o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů sedmi států 25.07.1962
226/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín 15.12.1946
225/1998 Sb. Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře 11.07.1998
99/1998 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou 23.07.1996
9/1998 Sb. Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu 01.02.1998
8/1998 Sb. Usnesení č. 5/97 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky 01.01.1998
70/1997 Sb. Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení o vývozu ocelářských výrobků ESUO a ES mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 01.01.1997
41/1997 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky 05.10.1996
27/1997 Sb. Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky 05.12.1996
234/1996 Sb. Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 04.04.1996
278/1995 Sb. Dohoda o obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky 21.10.1995
262/1993 Sb. Dohoda o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou 01.10.1993
252/1993 Sb. Dohoda o vzájemných vztazích v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 01.01.1993
647/1992 Sb. Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím 28.11.1991
646/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 26.10.1992
623/1992 Sb. Dohoda o vzájemném obchodě a platbách mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska 21.08.1992
575/1992 Sb. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím 19.09.1992
574/1992 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 13.02.1992