Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3025 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 19.07.2002
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
377/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 29.11.2017
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
260/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
393/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti 06.12.2017
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 01.01.2015
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky 04.10.1991
242/2016 Sb. Celní zákon 29.07.2016
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
367/2015 Sb. Vyhláška o finančním vypořádání 01.01.2016
 
...