Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3045 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
55/2018 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč 29.05.2018
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 19.07.2002
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
242/2016 Sb. Celní zákon 29.07.2016
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
474/2017 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 01.01.2018
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
69/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017 27.04.2018
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 01.04.2002
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
219/1995 Sb. Devizový zákon 01.10.1995
 
...