Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3063 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
213/2015 Sb. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2015
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 19.07.2002
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
242/2016 Sb. Celní zákon 29.07.2016
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2018
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 01.01.2016
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
219/1995 Sb. Devizový zákon 01.10.1995
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
 
...