Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3054 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 19.07.2002
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2018
242/2016 Sb. Celní zákon 29.07.2016
461/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 28.11.2001
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
390/2017 Sb. Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 01.01.2018
3/2008 Sb. Oceňovací vyhláška 01.02.2008
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 01.01.2016
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
254/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 06.10.2015
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
 
...