Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 198 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
471/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.01.2018
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění 01.01.2011
284/2011 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 01.10.2011
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 29.05.1992
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky 01.01.1991
77/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 15.03.2008
78/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády 01.04.2016
73/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.04.2013
227/2008 Sb. Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze třetích zemí 01.07.2008
462/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.01.2014
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
469/2017 Sb. Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem 01.01.2018
241/2005 Sb. Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 01.07.2005
164/1946 Sb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 01.01.1946
116/2017 Sb. Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 28.04.2017
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
299/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2016
406/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
348/1997 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 01.01.1998
113/2017 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 15.04.2017
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění 01.01.2011
574/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 01.01.1991
233/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 01.01.1947
151/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
249/1946 Sb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 01.01.1946
59/1946 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946 01.01.1946
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.11.2009
236/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb. 31.05.2006
273/2005 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 01.09.2005
48/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací 01.06.1967
8/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 03.02.1948
200/1947 Sb. Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 27.12.1947
78/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun 27.05.1947
174/1946 Sb. Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 30.09.1946
386/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2012
67/1949 Sb. Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků 15.03.1949
65/1949 Sb. Zákon o oceňování 15.03.1949
199/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny 10.12.1947
91/1947 Sb. Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947 10.06.1947
268/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 23.08.2012
33/1970 Sb. Zákon České národní rady o finančních správách 01.07.1970
94/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic 01.01.1954