Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 198 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
284/2011 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 01.10.2011
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění 01.01.2011
462/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.01.2014
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 29.05.1992
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.11.2009
471/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.01.2018
73/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.04.2013
o1/c1/2000 Sb. 1. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky 10.01.2000
77/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 15.03.2008
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
78/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády 01.04.2016
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
58/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 08.04.2000
233/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 01.01.1947
57/2012 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu 28.02.2012
241/2005 Sb. Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 01.07.2005
299/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2016
164/1946 Sb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 01.01.1946
116/2017 Sb. Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 28.04.2017
227/2008 Sb. Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze třetích zemí 01.07.2008
92/1946 Sb. Devisový zákon 15.05.1946
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění 01.01.2011
48/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací 01.06.1967
78/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun 27.05.1947
113/2017 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 15.04.2017
40/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 11.02.2010
558/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
33/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků 25.03.1947
177/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 12.06.2003
161/1949 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků 01.01.1949
8/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 03.02.1948
151/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání 28.08.1947
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
290/2007 Sb. Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 01.12.2007
41/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany 10.03.2000
366/1999 Sb. Vyhláška o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem 01.01.2000
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 01.09.1998
577/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 01.01.1991
12/1950 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 01.03.1950
85/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945 03.05.1946
102/2002 Sb. Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací 29.03.2002
420/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000 08.12.2000
203/1948 Sb. Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby 06.08.1948