Objednat předplatné
380 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
107/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 248 - změna usnesení č. 214 vyhlášeného pod číslem 84/2020 Sb. k prodloužení platnosti Schengenských víz
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
446/2008 Sb. Nález ÚS ČR o posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 23.12.2008
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti 14.12.2004
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
74/2019 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 01.02.2020
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
102/1984 Sb. Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 04.12.1969
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1997
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.06.1962
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
52/1956 Sb. Přístup k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
27/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 10.11.2009
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
62/1989 Sb. Úmluva o psychotropních látkách 11.01.1989
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
76/1962 Sb. Smlouva o Antarktidě 14.06.1962
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 01.07.2005
47/1965 Sb. Jednotná Úmluva o omamných látkách 13.12.1964
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání 18.04.1960
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
108/1976 Sb. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 05.01.1976
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 26.01.1973
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976