Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 374 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
316/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti 14.12.2004
133/1980 Sb. Bernská úmluva 11.04.1980
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 10.11.2009
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda 25.04.2003
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
446/2008 Sb. Nález ÚS ČR o posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 23.12.2008
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
52/1956 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
64/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 29.12.1970
588/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. 29.11.2004
47/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 27.05.1965
90/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 04.01.1962
131/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
287/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 25.09.1998
62/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 11.01.1989
187/2018 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 01.09.2018
378/2010 Sb. Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin 01.01.2011
 
...