Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 796 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon 01.01.2017
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 01.09.2007
78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.04.2013
266/2017 Sb. Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 02.09.2017
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01.01.2017
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 01.01.2013
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách 01.09.2006
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 01.01.2016
358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 01.01.2017
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 19.07.2016
91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.04.1993
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005
481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 02.01.2013
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
82/2011 Sb. Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 01.04.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 01.02.2016
264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 01.01.2017
72/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách 01.07.1988
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 01.01.2013
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
122/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 20.04.2016
70/2016 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 01.07.2016
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2016
408/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na systém řízení 01.01.2017
103/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2015
359/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 01.01.2017
405/2015 Sb. Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 01.01.2016
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 01.09.2007
145/2016 Sb. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 01.06.2016
402/2011 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 01.01.2012
119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 20.04.2016
540/2005 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 01.01.2006
383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 01.01.2013
190/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. 17.06.2016
361/2016 Sb. Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 01.01.2017
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
37/2016 Sb. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 29.01.2016
409/2016 Sb. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta 01.01.2017
 
...