Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 477 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon 01.01.2017
78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.04.2013
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01.01.2017
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 01.01.2013
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 01.09.2007
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 01.01.2016
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.04.1993
82/2011 Sb. Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 01.04.2011
358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 01.01.2017
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 01.11.1999
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 01.02.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2013
17/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 01.05.2004
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.07.2007
180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 01.08.2005
131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2016
359/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 01.01.2017
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2016
329/2017 Sb. Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 01.11.2017
237/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 07.11.2014
70/2016 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 01.07.2016
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 01.01.2013
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 01.09.2007
540/2005 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 01.01.2006
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
408/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na systém řízení 01.01.2017
264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 01.01.2017
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
405/2015 Sb. Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 01.01.2016
616/2006 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 20.07.2007
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 04.07.2009
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 01.01.1995
51/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 01.03.2006
262/2015 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví 01.01.2016
309/2005 Sb. Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 10.08.2005
79/1957 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 01.01.1958
145/2016 Sb. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 01.06.2016
 
...