Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 467 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon 01.01.2017
78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.04.2013
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01.01.2017
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 01.09.2007
480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 01.01.2013
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 01.01.2016
91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.04.1993
17/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 01.05.2004
358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 01.01.2017
318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2013
329/2017 Sb. Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 01.11.2017
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 01.02.2016
145/2016 Sb. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 01.06.2016
82/2011 Sb. Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 01.04.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
359/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 01.01.2017
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 01.11.1999
131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2016
148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.07.2007
264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 01.01.2017
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 01.09.2007
406/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 01.08.2005
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 01.01.2013
103/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2015
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2016
405/2015 Sb. Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 01.01.2016
309/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 11.10.2016
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 01.01.2004
262/2015 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví 01.01.2016
100/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 10.05.2013
51/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 01.03.2006
408/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na systém řízení 01.01.2017
237/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 07.11.2014
190/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 21.04.2004
70/2016 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 01.07.2016
108/2011 Sb. Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 01.05.2011
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
616/2006 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 20.07.2007
 
...