Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
50 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
28/1981 Sb. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a model 27.04.1971
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
64/1975 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 29.12.1970
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
296/1991 Sb. Uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci 01.06.1978
67/1967 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 15.12.1966
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
69/1975 Sb. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 22.12.1970
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
76/1968 Sb. Dohoda o filmové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 25.03.1968
192/1964 Sb. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
529/1992 Sb. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní 01.07.1992
110/1978 Sb. Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění 07.10.1975
199/1996 Sb. Smlouva o známkovém právu 01.08.1996
85/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů 23.11.1981
32/1985 Sb. Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů 15.01.1985
75/1947 Sb. Londýnská dohoda o německých patentech 30.11.1946
81/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví 03.06.1984
134/1980 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 18.04.1980
21/1969 Sb. Dohoda o koprodukci a výměně filmů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 19.07.1968
105/1993 Sb. Změna a doplnění sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní 01.10.1992
365/1992 Sb. Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl 27.02.1991
47/1988 Sb. Protokol o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 17.09.1987
30/1977 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky 20.01.1977
65/1975 Sb. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek 29.12.1970
16/1960 Sb. Ústřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí 11.03.1960
52/1948 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů 28.02.1948
212/1989 Sb. Budapešťská smlouva a mezinárodní uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcí předpis k ní 05.08.1989
63/1987 Sb. Dohoda o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky 07.03.1987
86/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění 25.02.1982
19/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl 19.11.1984
12/1976 Sb. Dohoda o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů 02.10.1975
5/1976 Sb. Dohoda o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických 23.09.1975
88/1974 Sb. Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce 11.07.1973
17/1974 Sb. Dohoda o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky 01.01.1974
157/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 31.12.1965
12/1965 Sb. Úmluva o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluva o mezinárodní výměně publikací 29.11.1964
340/1999 Sb. Změna a doplnění sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb. a č. 11/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní 01.01.2000
538/1992 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických 03.06.1992
290/1990 Sb. Evropská kulturní úmluva 05.05.1955
80/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 01.06.1984
133/1978 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 13.08.1977
21/1974 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 17.04.1973
107/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1973
13/1972 Sb. Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 14.10.1971
149/1968 Sb. Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy 01.01.1969
65/1963 Sb. Nizzská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb 08.04.1961
7/1959 Sb. Vyhláška o Dohodě o prodloužení lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 16.12.1958
258/1948 Sb. Dodatkový protokol k londýnské Dohodě o německých patentech 31.03.1948