Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 261 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
121/2000 Sb. Autorský zákon 01.12.2000
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 01.01.1991
46/2000 Sb. Tiskový zákon 14.03.2000
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
257/2001 Sb. Knihovní zákon 01.01.2002
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi 01.01.2013
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství 26.05.2006
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech 26.10.1992
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2012
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 01.01.2015
286/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů 01.10.2000
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích 19.07.2004
50/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 15.02.2019
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 01.04.2002
488/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn 10.11.2006
35/1965 Sb. Autorský zákon 01.07.1965
550/1990 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1991
115/1953 Sb. Zákon o právu autorském (autorský zákon) 01.01.1954
517/1992 Sb. Zákon o České tiskové kanceláři 15.11.1992
97/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách 01.04.2004
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 01.01.1992
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2002
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 01.01.2006
173/2002 Sb. Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin 01.07.2002
81/1966 Sb. Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
14/1993 Sb. Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 01.01.1993
60/2000 Sb. Zákon o ochraně olympijských symbolik 01.05.2000
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
116/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 10.05.2000
184/1950 Sb. Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 28.12.1950
21/2002 Sb. Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 18.01.2002
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
27/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 01.07.1986
196/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 25.07.2017
 
...