Objednat předplatné
60 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 01.01.2021
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 28.01.1992
458/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 14.01.2017
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2012
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
66/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn
53/1954 Sb. Zákon o lidových družstvech a družstevních organisacích 01.01.1955
90/1988 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 01.07.1988
297/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb. 23.06.1992
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
94/1988 Sb. Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví 01.07.1988
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
33/1962 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1962
122/1975 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 01.01.1976
146/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích 01.01.1990
144/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 15.07.1999
176/1990 Sb. Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví 01.06.1990
32/1962 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1962
162/1990 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 15.05.1990
140/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva 01.01.1986
215/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 20.07.2009
49/1959 Sb. Zákon o jednotných zemědělských družstvech 01.10.1959
80/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD 21.08.1962
565/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách 01.01.1993
50/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci 05.06.1961
496/1992 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb. 29.10.1992
188/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování 28.05.1991
203/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích 01.01.1990
1/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 23.01.1979
141/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev 30.06.1964
313/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udelovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev 25.06.1992
169/1992 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
262/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovania 01.07.1991
211/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie 01.06.1991
132/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení 15.04.1991
467/1990 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.12.1990
261/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 01.07.1990
19/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách 23.01.1990
111/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev 18.10.1989
203/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků 01.01.1989
2/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby 10.02.1972
93/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 26.09.1967
16/1967 Sb. Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev 02.03.1967
57/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1964
56/1964 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 01.04.1964
127/1962 Sb. Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků 01.01.1963
79/1962 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD 21.08.1962
134/1961 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva 01.12.1961