Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1118 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 01.01.2001
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.01.2015
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 01.01.2016
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 01.08.1994
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 28.11.2017
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.01.2001
193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2018
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 07.05.1997
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.06.2004
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 27.11.2009
302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 28.08.2001
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 01.01.2003
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.05.2008
211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 01.10.2018
266/1994 Sb. Zákon o dráhách 01.01.1995
206/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 01.10.2018
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 01.01.2015
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.08.2002
209/2018 Sb. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 01.10.2018
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 01.01.2003
169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.08.2018
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky) 31.01.2001
82/2012 Sb. Vyhláška o technických silničních kontrolách 31.03.2012
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 01.01.2007
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
167/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 03.05.2002
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 29.12.2000
100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 20.06.1995
101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 23.06.1995
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách 01.09.2006
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.10.1995
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.10.2017
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 01.07.2010
67/2015 Sb. Pravidla plavebního provozu 01.05.2015
208/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2018
210/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 01.04.2019
77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 01.03.2002
207/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 01.10.2018
235/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 19.08.2017
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
251/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 01.12.2018
175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 01.07.2000
 
...