Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1105 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 01.01.2001
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 01.01.2016
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.01.2015
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.06.2004
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 01.08.1994
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 28.11.2017
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.01.2001
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 07.05.1997
266/1994 Sb. Zákon o dráhách 01.01.1995
37/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 22.03.2018
302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 28.08.2001
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 01.01.2015
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.05.2008
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 01.01.2003
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 01.01.2003
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.08.2002
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky) 31.01.2001
173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 27.11.2009
47/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2018
48/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2018
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 01.01.2007
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.10.1995
67/2015 Sb. Pravidla plavebního provozu 01.05.2015
167/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 03.05.2002
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 29.12.2000
101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 23.06.1995
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 01.07.2010
100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 20.06.1995
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách 01.09.2006
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 01.01.2016
304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.10.2017
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
235/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 19.08.2017
175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 01.07.2000
268/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.12.2015
243/2001 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 17.07.2001
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 21.02.1997
82/2012 Sb. Vyhláška o technických silničních kontrolách 31.03.2012
355/2006 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel 14.07.2006
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
 
...