Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1170 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 01.01.2001
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 01.08.1994
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 01.01.2016
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.01.2001
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.01.2015
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, liniový zákon 27.11.2009
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 07.05.1997
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 28.11.2017
266/1994 Sb. Zákon o dráhách 01.01.1995
337/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2020
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.06.2004
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
156/2008 Sb. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 07.05.2008
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.05.2008
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 01.01.2003
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 29.12.2000
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 01.01.2015
115/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2020
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.08.2002
211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 01.10.2018
379/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 01.10.2020
209/2018 Sb. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 01.10.2018
403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
167/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 03.05.2002
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 01.01.2007
30/2001 Sb. Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky) 31.01.2001
175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 01.07.2000
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995
101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 23.06.1995
173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995
100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 20.06.1995
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 01.07.2010
370/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2020
67/2015 Sb. Pravidla plavebního provozu 01.05.2015
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.10.1995
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 01.01.2003
206/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 01.10.2018
302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 28.08.2001
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách 01.09.2006
82/2012 Sb. Vyhláška o technických silničních kontrolách 31.03.2012
162/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 30.04.2020
122/2014 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 01.09.2014
384/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb. 26.09.2020
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 01.03.2002