Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
45 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 01.04.2012
137/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 24.07.2018
279/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
435/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 07.09.1992
147/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby 01.10.1998
382/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2012
45/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2010
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
23/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 01.04.1964
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 01.01.1992
236/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 30.08.2013
161/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. 01.05.2004
29/1954 Sb. Vládní nařízení o archivnictví 09.06.1954
497/1992 Sb. Vyhláška o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů 29.10.1992
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.03.1987
439/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her 01.01.2017
186/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 18.05.1990
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.01.1982
158/1997 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 01.09.1997
178/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
57/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení 01.11.1986
196/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby 01.07.2002
436/1990 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti jaderných zařízení 01.12.1990
27/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 19.02.1999
25/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 19.02.2014
399/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
156/1993 Sb. Dohoda o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 01.01.1993
381/1990 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích 20.09.1990
98/1990 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem 01.07.1990
6/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.01.1982
261/1949 Sb. Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 23.12.1949
o1/c76/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance 01.01.1994
605/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov 01.01.1993
555/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 30.12.1991
400/1990 Sb. Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie 28.09.1990
388/1990 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom 01.01.1991
226/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb. 01.01.1989
83/1987 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
72/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 01.10.1987
91/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb 23.12.1986
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb 01.01.1984
149/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o archivnictví 01.01.1976
110/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury 01.01.1966
186/1950 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje 28.12.1950
185/1950 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 28.12.1950