Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 602 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 19.06.2019
328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 01.01.2019
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
118/1951 Sb. Nařízení ministra financí o notářských poplatcích 01.01.1952
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 01.07.2000
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 01.08.2000
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních 01.03.1996
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
123/2012 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 01.06.2012
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
 
...