Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 269 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
639/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie 01.01.1993
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.1993
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1991
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1962
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
303/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 19.08.2008
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích 01.01.1993
69/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017 27.04.2018
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
61/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 30.03.1998
18/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 17.11.1983
338/2017 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 16.10.2017
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
488/2000 Sb. Vyhláška o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona o dani silniční 29.12.2000
266/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
98/1964 Sb. Zákon o dani z motorových vozidel 01.07.1964
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 04.06.2015
12/1993 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o dani z nemovitostí 01.01.1993
89/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku 20.12.1991
67/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích 23.08.1966
299/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2016
59/1950 Sb. Zákon o dani z literární a umělecké činnosti 06.06.1950
17/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu 01.04.1972
24/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 01.04.1967
596/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
71/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 17.03.1992
116/1966 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1967
233/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 01.01.1947
 
...