Objednat předplatné
605 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
278/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 01.01.2020
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 01.01.2015
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 01.01.2019
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 01.08.2000
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
273/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 01.01.2020
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 01.05.2005
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních 01.03.1996
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
613/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek 01.01.1993
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
594/2006 Sb. Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy 01.01.2007