Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1183 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
94/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 05.06.2018
127/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2019
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
138/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 01.11.2016
 
...