Objednat předplatné
119 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 01.01.2015
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 29.07.2016
618/1992 Sb. Celní zákon 01.01.1993
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2002
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.01.2013
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2005
106/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona 01.05.2019
323/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 01.01.2019
324/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. 01.05.2020
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 01.01.2009
252/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.07.2002
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie 01.05.2004
259/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 17.10.1997
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
113/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1997
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 01.01.2004
421/2012 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.01.2013
199/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 01.05.2004
256/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 29.06.1990
218/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.07.2009
237/1993 Sb. Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 03.05.1993
308/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb. 02.08.2005
1/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2002
135/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.07.1998
55/1992 Sb. Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží 15.12.1985
243/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. 04.08.2003
200/1996 Sb. Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 06.06.1996
120/1984 Sb. Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní 01.01.1981
89/1963 Sb. Celní úmluva o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluva o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží 21.03.1963
262/1948 Sb. Dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou 06.09.1948
155/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 01.06.2001
648/1992 Sb. Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů 25.09.1974
1/1973 Sb. Dohoda v oblasti vnitrozemské vodní dopravy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky a Dohoda v oblasti železniční dopravy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické 10.10.1972
26/1959 Sb. Dohoda o spolupráci v oboru celnictví mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky 27.04.1959
35/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 20.02.2015
323/2003 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb, celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. července 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 18 července 2003 30.09.2003
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2003
50/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 31.01.1992
104/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2011