Objednat předplatné
119 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 01.01.2015
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
618/1992 Sb. Celní zákon 01.01.1993
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 29.07.2016
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2002
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2005
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 01.01.2009
252/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.07.2002
223/1996 Sb. Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou 07.06.1996
323/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 01.01.2019
18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 01.01.2013
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 01.01.2004
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2003
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie 01.05.2004
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017
9/1985 Sb. Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky 01.11.1984
175/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb. 14.09.1994
16/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 09.03.1950
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
256/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 29.06.1990
259/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 17.10.1997
59/1970 Sb. Celní úmluva týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu 04.05.1970
1/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2002
120/1984 Sb. Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní 01.01.1981
324/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. 01.05.2020
106/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona 01.05.2019
308/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb. 02.08.2005
243/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. 04.08.2003
25/1997 Sb. Memorandum o porozumění o vzájemné správní pomoci jejich celních správ mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 19.09.1996
225/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb. 15.06.1990
54/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb. 01.07.1984
119/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. 01.01.1975
104/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2011
6/1962 Sb. Celní úmluva o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR 29.11.1961
99/1947 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1947
448/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb. 01.01.2004
43/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 20.02.2003
135/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.07.1998
51/1951 Sb. Předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 08.07.1951
100/1947 Sb. Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon 01.07.1947
61/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 24.04.1947