Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 288 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 01.04.2004
174/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2019
154/2000 Sb. Plemenářský zákon 01.01.2001
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
148/2019 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 01.05.2004
21/2013 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček 30.01.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
360/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech 13.10.2000
324/2016 Sb. Zákon o biocidech 18.10.2016
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
27/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 01.01.2003
91/1996 Sb. Zákon o krmivech 01.09.1996
175/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 01.08.2019
22/2013 Sb. Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 30.01.2013
419/2012 Sb. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat 01.01.2013
327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 01.11.2012
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
82/2014 Sb. Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu 01.07.2014
295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 24.11.2015
418/2012 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování 01.01.2013
3/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 25.01.2019
197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 26.05.2005
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 15.04.2015
18/2018 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek 22.02.2018
382/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
356/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o krmivech 16.10.2008
448/2006 Sb. Vyhláška o provedení plemenářského zákona 01.10.2006
149/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2019
194/2004 Sb. Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti 01.05.2004
372/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 01.05.2004
471/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 01.01.2001
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
134/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz 19.04.2001
65/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 22.03.2019
409/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
357/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel 10.10.2001
255/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2017
139/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.04.2004
333/2016 Sb. Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech 18.10.2016
313/2014 Sb. Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech 29.12.2014
77/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2004
287/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 01.01.2000
194/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech 01.09.1996
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
 
...