Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 163 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 09.07.1945
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
315/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2015
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů 01.01.2016
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 28.06.2002
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
281/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí krizový zákon 07.08.2001
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
431/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 01.01.2011
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 17.02.2011
51/2004 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 12.02.2004
295/2014 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2015
88/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 01.04.2009
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů 19.09.2005
474/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a toxinových zbraní 01.01.2003
11/1999 Sb. Nařízení vlády o zóně havarijního plánování 19.01.1999
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
17/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu 09.07.1945
500/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace 31.12.2000
76/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12.03.2012
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1972
286/1948 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 01.01.1949
75/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko - technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 23.02.2001
10/1969 Sb. Ústavní zákon o Radě obrany státu 01.03.1969
18/1945 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 09.07.1945
294/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 01.10.2017
118/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
373/2002 Sb. Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002 12.08.2002
149/1947 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 23.08.1947
253/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018