Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 163 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů 01.01.2016
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
315/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2015
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů 19.09.2005
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
281/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí krizový zákon 07.08.2001
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
294/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 01.10.2017
24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 17.02.2011
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1972
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
286/1948 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 01.01.1949
468/2008 Sb. Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky 01.01.2009
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 09.07.1945
295/2014 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2015
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 28.06.2002
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
149/1947 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 23.08.1947
500/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace 31.12.2000
474/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a toxinových zbraní 01.01.2003
88/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 01.04.2009
33/1948 Sb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení 02.04.1948
10/1969 Sb. Ústavní zákon o Radě obrany státu 01.03.1969
379/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. 01.01.2018
149/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství 01.01.1972
17/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu 09.07.1945
312/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 01.12.2015
160/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu 10.05.1990
376/2013 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu 01.01.2014
133/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb. 15.04.1991
165/1950 Sb. Zákon na ochranu míru 24.12.1950
350/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
407/2013 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2014