Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1318 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
177/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 17.04.2020
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
209/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 27.04.2020
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce 01.01.2003
49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2021
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
228/2020 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 06.05.2020
215/2020 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 29.04.2020
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 01.01.1996
119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 01.05.2020
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 01.01.2016
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
338/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2020
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
321/2001 Sb. Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 01.01.2002
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2013
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
355/2020 Sb. Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 01.10.2020
295/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
215/1998 Sb. Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.01.2019
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 01.08.2009
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku 01.01.2003
169/2011 Sb. Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku 28.06.2011