Objednat předplatné
1295 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce 01.01.2003
49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2021
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 01.01.2016
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 01.01.1996
119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 01.05.2020
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
184/1993 Sb. Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu 29.06.1993
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.01.2019
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
123/2007 Sb. Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 01.07.2007
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
424/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 03.01.2018
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 01.08.2009
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
193/1998 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám 07.08.1998
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
100/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
36/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 26.02.2020
303/2010 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 01.01.2011
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
249/2013 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 19.08.2013