Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 310 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
305/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
301/2013 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 01.10.2013
303/2018 Sb. Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým 01.01.2019
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 01.07.2015
146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 01.07.2015
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech 30.04.2002
100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 23.06.2018
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
220/1999 Sb. Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení vojáků v záloze 01.12.1999
189/2015 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 04.08.2015
266/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání 01.12.1999
263/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2017
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
129/2018 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018 01.07.2018
223/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání 01.01.2011
217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání 01.01.2011
279/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu 01.12.1999
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 28.06.2002
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 01.07.2015
328/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
274/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel 01.12.1999
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
479/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2009
346/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků 01.01.2016
264/1999 Sb. Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání 01.12.1999
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
15/1993 Sb. Zákon o Armádě České republiky 01.01.1993
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků 01.05.1960
286/1948 Sb. Zákon o národní bezpečnosti 01.01.1949
156/2015 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli 01.07.2015
474/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a toxinových zbraní 01.01.2003
282/1999 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu 01.12.1999
253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 01.07.2005
239/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2018
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení 10.10.2016
153/2015 Sb. Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou 01.07.2015
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 01.01.2009
294/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 01.10.2017
 
...