Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
50 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 01.08.2012
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 05.10.2010
645/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2012
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
191/2009 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 01.07.2009
85/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 01.07.2019
190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
646/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 01.01.2005
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví 01.01.1975
411/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
283/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 01.01.2015
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
343/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví 01.09.1992
372/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 01.01.2016
117/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení 01.01.1975
56/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
243/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
73/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 10.03.2017
29/1954 Sb. Vládní nařízení o archivnictví 09.06.1954
329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
213/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. 01.07.2012
140/1996 Sb. Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 01.12.1996
90/1947 Sb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek 10.06.1947
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 20.09.2010
309/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
107/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 20.03.2002
192/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 01.07.2009
332/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
32/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2008
225/1988 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů 29.12.1988
132/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku 01.09.1988
136/1974 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 23.12.1974
118/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1975
96/1972 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1973
156/1993 Sb. Dohoda o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 01.01.1993
571/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve 01.01.1992
122/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů 01.11.1976
63/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností 01.07.1976
62/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují některé podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci podnikových archivů 01.07.1976
168/1975 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem 01.01.1976
167/1975 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek 01.01.1976
149/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o archivnictví 01.01.1976
101/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek 01.01.1975
22/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podnikových archivech 01.04.1973