Objednat předplatné
199 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
266/1994 Sb. Zákon o dráhách 01.01.1995
101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 23.06.1995
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995
173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 01.07.2010
175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 01.07.2000
77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 01.03.2002
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
376/2006 Sb. Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 01.08.2006
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
367/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.01.2020
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2017
76/2017 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb 01.04.2017
1/2000 Sb. Železniční přepravní řád 01.07.2000
361/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě 01.01.2002
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
269/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2013
352/2004 Sb. Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 01.07.2004
475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
63/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 01.04.2011
9/1993 Sb. Zákon České národní rady o Českých dráhách 01.01.1993
371/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 01.01.2008
60/1999 Sb. Změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.01.1999
133/2005 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 01.05.2005
156/1964 Sb. Dohoda o vzájemné železniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 23.05.1964
313/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 13.12.2019
625/1992 Sb. Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy 28.12.1992
82/1985 Sb. Dohoda o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 08.07.1985
102/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí 01.08.1968
132/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu 01.07.1964
72/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 22.03.2016
1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 03.01.2005
103/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
53/1962 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 01.06.1962
28/1961 Sb. Vyhláška, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) 01.04.1961
47/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2018
116/2017 Sb. Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 28.04.2017
78/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2017
346/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. 01.10.2000
149/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
8/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 01.02.2015
326/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb. 26.11.2011
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
211/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 01.04.1965
117/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 28.04.2017
111/2004 Sb. Sdělení Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému 10.03.2004
43/1982 Sb. Dohoda o železniční dopravě na průvozních tratích mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 13.10.1981