Přejít na PLUS
Nalezeno 47
Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 01.08.2012
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 05.10.2010
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 20.09.2010
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
645/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
140/1996 Sb. Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 01.12.1996
132/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku 01.09.1988
90/1947 Sb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek 10.06.1947
372/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 01.01.2016
283/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 01.01.2015
56/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
213/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. 01.07.2012
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2012
243/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
309/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010