Přejít na PLUS
Nalezeno 151
Číslo Název předpisu Účinnost od
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2006
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
394/2016 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSP
211/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ
71/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 1 č. 141/1961 Sb., trestní řád
254/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 06.10.2015
275/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 137 odst. 1 č. 99/1963 Sb., OSP 28.11.2014
147/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 237 odst. 1 písm. c) č. 99/1963 Sb., OSP 17.05.2012
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 20.09.2010
79/2009 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost 30.03.2009
62/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 200da odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ 06.03.2009
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.01.2007
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 26.05.2006
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006