Přejít na PLUS
Nalezeno 149
Číslo Název předpisu Účinnost od
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
344/1992 Sb. Katastrální zákon 01.01.1993
440/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2014
379/2013 Sb. Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. 29.11.2013
359/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 01.01.2014
358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí 01.01.2014
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 01.01.2014
256/2013 Sb. Katastrální zákon 01.01.2014
212/2009 Sb. Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 01.10.2009
171/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění 18.06.2009
280/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb. 01.11.1996
51/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem 29.01.1993
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 29.05.1992
162/1992 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. 01.04.1992
231/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
212/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa 29.05.1990
15/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky 11.03.1970
128/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky 23.11.1961
127/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky 23.11.1961