Přejít na PLUS
Nalezeno 431
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
183/2006 Sb. Stavební zákon 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.10.2016
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
121/2015 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.04.2013
231/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 01.09.2012
230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.09.2012
20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 01.02.2012
268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 27.09.2011
151/2010 Sb. Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí 01.07.2010
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 27.11.2009
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 26.08.2009
241/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 31.07.2009
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.05.2008
23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 01.07.2008
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 01.01.2007
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 01.01.2007
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 01.01.2007
 
...