Přejít na PLUS
Nalezeno 168
Číslo Název předpisu Účinnost od
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2006
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
234/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 22.07.2016
44/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první č. 94/1963 Sb., o rodině 03.02.2016
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 01.01.2014
473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 01.01.2013
300/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech 01.06.2006
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
458/2005 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.07.2002
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 01.04.2000
44/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 01.07.1987
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 01.01.1985
17/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 23.11.1983
9/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 01.02.1982
106/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech 22.03.1978