Přejít na PLUS
Nalezeno 254
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
426/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 07.01.2017
178/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 01.01.2016
462/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 01.01.2014
122/2013 Sb. Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání 01.06.2013
466/2012 Sb. Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 01.01.2013
465/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 01.01.2013
464/2012 Sb. Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 01.01.2013
434/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 01.01.2013
306/2011 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 27.10.2011
94/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích 12.04.2011
22/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech 26.02.2011
318/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání ČTÚ 09.12.2010
134/2010 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 01.06.2010
105/2010 Sb. Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) 01.05.2010
163/2008 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání 30.05.2008
161/2008 Sb. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) 15.05.2008
109/2008 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 01.05.2008
 
...