Přejít na PLUS
Nalezeno 201
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.02.2016
132/2014 Sb. Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin 01.08.2014
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 01.03.2014
393/2013 Sb. Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin 01.01.2014
285/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.10.2013
226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.09.2013
423/2011 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 01.01.2012
247/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 01.01.2010
83/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2009
53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 01.03.2009
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 01.05.2008
335/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 30.06.2006
531/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 13 odst. 6 a 7 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. čl. VI č. 253/2003 Sb., kterým se mění č. 229/1991 Sb. 29.12.2005
272/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení ust. § 11 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 07.07.2005
139/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 01.04.2004
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29.01.2004
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
 
...